Bürgermeister & Gemeinderat

Bürgermeister der ehemalige Gemeinde Erlau

1742 Hans Adam Weiß 1841 Jakob  Koch
1764 Barthel Montag 1844 Scherzer
1768 Jörg Ritter 1844 Georg Kießling
1770 Johannes Kröner 1851-1854 Johann Betzold
1775 Johann Kasper Birklein 1854 Johannes Faatz
1789 Johann Nikolaus Arg 1872 Andreas Kießliing
1790 Johann Kasper Birklein 1888-1902 Georg Friedrich Faust
1791 Michael Müller 1903 Christian Popp
1793 Johann Herzog 1905-1911 Georg Schwappach
1797 Christoph Arg 1912-1933 Georg Friedrich Faust
1798 Johann Martin Faatz 1933-1945 Friedrich Faatz
1811 Johannes Merk 1945-1946 Georg Popp
1812 Paul Koch 1946-1962 Andreas Gallenz
1816 Johann Georg Krautheim 1962-1968 Hermann August Mechler
1836 Johann Ritter 1968-1978 Fritz Weber

Erlauer Bürgermeister in der Gemeinde Walsdorf

1984-1990 Fritz Weber
2002-2020 Heinrich Faatz

Gemeinderäte der ehemaligen Gemeinde Erlau

um 1880 Faatz Johann, Held Jakob, Lorber (Beigeordneter), Sperber Georg, Schwappach (Verwalter)
um 1888 Beck Heinrich, Betzold Georg (Beigeordneter), Faatz Christian, Held Johann, Lang Peter
um 1894 Faatz Christian (Beigeordneter), Betzold Georg, Lang Peter, Popp Christian, Rackelmann David
um 1900 Betzold Andreas, Faatz Christian (Beigeordneter), Kießling Johann Georg, Popp Christian, Rackelmann David
um 1903 Betzold Andreas, Faatz Christian (Beigeordneter), Kießling Johann Georg, Lang Peter, Rackelmann David
um 1906 Faust Georg (Beigeordneter), Kießling Johann Georg, Lang Johann, Rackelmann David, Zenkel Friedrich
um 1912 Faatz Georg, Gallenz Johann, Kießling (Beigeordneter), Rackelmann David
um 1918 Beck Georg, Faatz Georg, Gallenz Johann, Kießling (Beigeordneter)
um 1920 Betzold Andreas, Faatz Friedrich, Giel Johann, Kießling Hans, Schneider Johann
um 1925-1928 Betzold Andreas, Faatz Friedrich, Kießling Hans, Lang Johann, Rackelmann Konrad
um 1930 Faatz Friedrich, Grell Michael, Lang Johann, Rackelmann Konrad, Zenkel Emil
um 1935 Dürst Georg, Hofmann Johann, Rackelmann Konrad, Schwappach Johann
um 1937 Faatz, Kießling Richard, Lang, Rackelmann Konrad, Zenkel Emil
1948 – 1952 Grell Michael, Hofmann Johann, Kießling Richard, Lang Peter, Mechler Hermann, Übel Friedrich
1956 – 1960 Dürst Georg, Faatz Johann, Giel Richard, Lang Johann, Mechler Hermann, Popp Georg sen.
1960 – 1966 Dürst Georg, Faatz Johann, Giel Richard, Lang Johann, Mechler Hermann, Popp Georg sen.,
Stumpf Richard (ab 14.12.1962)
1966 – 1972 Betz Josef, Faatz Johann, Lang Johann (bis 20.10. 1970), Sperlein Leonhard, Wagner Ludwig,
Weber Fritz, Baier Michael (ab 12.02.1969), Zenkel Paul (ab 30.10.1970)
1972 – 1978 Berger Günter, Betz Josef, Faatz Heinrich, Giel Hans, Lang Peter, Popp Georg jun., Wagner Ludwig, Zenkel Paul

 Erlauer Gemeinderäte in der Gemeinde Walsdorf

1978 – 1984 Faatz Heinrich, Weber Fritz
1984 – 1990 Faatz Heinrich, Stamm Hermann
1990 – 1996 Faatz Heinrich, Stamm Hermann, Weber Fritz, Zwirner Peter
1996 – 2002 Faatz Heinrich, Stamm Hermann, Ott Wilhelm, Zwirner Peter
2002 – 2008 Übel Friedrich
2008 – 2014 Übel Friedrich
2014 – 2020 Eckert Christian
2020 – Eckert Christian/Übel Friedrich (2024), Wolf Christine (2.Bgm.), Faatz Stefan

(Quelle: Chronik Walsdorf, Gottlieb Honold 2009)

Richard Reiser, alle Rechte vorbehalten | Impressum